Reklamasjonsrett bil

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon innebærer at kjøper gir melding til selger om at bilen ikke er i kontraktsmessig stand, og at kjøperen derfor vil gjøre krav gjeldende. Kravet kan gå ut på enten prisavslag, retting, heving eller erstatning.

Reklamasjonsfrister

Dersom man ønsker å rette krav mot selger på prisavslag, retting, heving eller erstatning, må man gjøre dette innen gitte reklamasjonsfrister. Reklamasjonsfristen varierer med hva slags gjenstand som er kjøpt, og hvem man har handlet med. Spørsmålet er her hvilke frister som gjelder ved reklamasjon på kjøp av bil, moped, campingvogn og annen type motorvogn.

For kjøp mellom to privatpersoner er reklamasjonsfristen på to år fra dagen kjøperen overtok motorvognen. For forbrukerkjøp er fristen i utgangspunktet den samme, men fristen utvides til fem år for ting som er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Siden biler, motorsykler og andre motorvogner som oftest har en forventet varighet på mer enn to år, er fristen for å reklamere på slike kjøp fem år.

I tillegg til de absolutte fristene på to eller fem år, foreligger det også en relativ reklamasjonsfrist, som krever at kjøperen må reklamere «innen rimelig tid» etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. I praksis anses denne fristen å være på 2 måneder. Det vil si at du kan miste retten til å rette krav mot selgeren, dersom du venter for lenge med å si ifra om at bilen har en mangel.

Ikke reklamasjonsrett 

Det hender at en privatperson ønsker å selge kjøretøy uten at kjøper skal ha reklamasjonsrett. Det må da inntas i kjøpekontrakten at kjøper fraskriver seg sin rett til å gjøre en mangel gjeldende. En slik fraskrivelse medfører som hovedregel at selgeren ikke er ansvarlig for feil og mangler ved bilen. Bilselger som opptrer som næringsdrivende, kan ikke bruke en slik fraskrivelse. 

Har du fraskrevet deg din reklamasjonsrett, kan du likevel ha et krav mot selger. Det må da kunne bevises at selgeren har holdt tilbake opplysninger om vesentlige forhold ved bilen, eller at selgeren bevisst har gitt uriktige opplysninger om bilen.  

Vår anbefaling

Ved mistanke om at bilen du har kjøpt er i dårligere stand enn det som følger av avtalen med selger, er det lurt å reklamere skriftlig overfor selger så snart som mulig.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig