2 min read

Heving og prisavslag ved bilkjøp

Heving og prisavslag ved bilkjøp
Heving og prisavslag ved bilkjøp
4:49

Har du kjøpt en bil hvor det foreligger en mangel kan du etter loven fremme flere krav mot selger. To av de vanligste kravene er prisavslag og heving. Hvorvidt du kan kreve heving eller prisavslag beror på mangelens alvorlighetsgrad og dens betydning for bilens funksjon. 

Rettslig regulering 

Heving og prisavslag kan være aktuelt både i tilfeller hvor kjøpet består av to private parter eller hvor en privat part kjøper fra en bilforhandler. Er du privatperson og kjøper bil gjennom en bilforhandler som opptrer i næringsvirksomhet er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse og kjøper du av en privat part vil det være kjøpslovens regler som gjelder. Det er viktig å være klar over at loven som gjelder i ditt tilfelle vil ha betydning for dine rettigheter og hvilke krav du kan fremme. 

Når kan du kreve prisavslag? 

Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som innebærer at kjøper får avslag i prisen basert på at bilen har mangler eller er defekt. Prisavslaget skal alltid samsvare med mangelens verdi fordi formålet er å gjenopprette balansen i kontraktsforholdet. Blir bilens markedsverdi redusert med 10 prosent som følge av mangelen, skal prisavslaget settes til 10 prosent av kjøpesummen. 

Hvorvidt det foreligger en mangel, må vurderes ut ifra hva kjøper hadde rimelig grunn til å forvente forholdene tatt i betraktning. Utgangspunktet er at kjøper har krav på en alminnelig god vare. Dersom bilen fraviker fra hva man kan forvente og dette ikke kan rettes av forhandler vil det foreligge en mangel som kvalifiserer til prisavslag. 

Kjøpsloven 

Prisavslag etter kjøpsloven er regulert i § 38 hvor det fremgår at kjøper kan kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Er bilen ny vil prisavslaget tilsvare bilens reduserte verdi, men dersom bilen er brukt eller solgt som den er vil det kun være større mangler som kvalifiserer til prisavslag jf. kjl. § 19. 

Forbrukerkjøpsloven

Prisavslag i forbrukerkjøpsloven er regulert i § 31 hvor det fremgår at det kan kreves prisavslag dersom mangelen ikke rettes.  I forbrukerkjøp er det viktig å være klar over at selger ofte ønsker å rette mangelen og at du ikke kan avslå dette tilbudet og heller kreve prisavslag. Prisavslag i forbrukerkjøpsloven er nemlig betinget av at mangelen ikke kan rettes eller omleveres. 

Når kan du heve kjøpet? 

Heving av kjøp er betinget av at bilens reelle tilstand ikke samsvarer med avtalen du har inngått med selger eller at bilen har betydelige feil. Vilkårene for heving er altså at det må foreligge mangler som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Til forskjell fra prisavslag er terskelen for å heve langt høyere. Dette fordi heving er en svært  inngripende misligholdsbeføyelse og kun anvendes i tilfeller hvor tiltak som prisavslag, retting eller erstatning ikke er tilstrekkelig. Kvalifiseres mangelen for å gi prisavslag vil dette prioriteres fremfor heving. 

Kjøpsloven 

Heving etter kjøpsloven er betinget av at det foreligger en mangel som medfører et vesentlig kontraktsbrudd jf. kjøpsloven § 39. Vesentlig kontraktsbrudd tilsier at terskelen for å heve mellom private parter er relativt høy og det er viktig å merke seg at det skal mer til for å få hevet et kjøp mellom to private enn i tilfeller hvor en privat part kjøper av forhandler.

Forbrukerkjøpsloven

Vilkåret for at en forbruker kan heve et kjøp er at det foreligger en mangel som er ikke uvesentlig jf. § fkjl. 32. Sammenlignet med kjøpsloven er det etter forbrukerkjøpsloven lavere terskel for å heve et kjøp. Det er etter forbrukerkjøpsloven krav om at mangelen må være av en viss betydning og størrelse, men det stilles ikke like strenge krav til mangelens alvorlighet som det gjør etter kjøpsloven. 

Reklamasjon 

Foreligger det en mangel må kjøper fremme reklamasjonskrav om heving eller prisavslag til selger innen rimelig tid. Dette vil i de fleste tilfeller være en tidsperiode på to måneder fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Den totale reklamasjonstiden vil etter kjøpsloven være to år og etter forbrukerkjøpsloven 5 år. Du kan lese mer om reklamasjon her: Link til artikkel om reklamasjon og reklamasjonsfrister. 

Trenger du bistand? 

Har du spørsmål om dine rettigheter ved bruktbilkjøp eller har behov for bistand ser vi at det kan være lurt å rådføre seg med advokat. 

Det kan være verdt å merke seg at mange bilforsikringer vil kunne dekke advokatkostnader opp mot et begrenset beløp i forsikringssum eller i tvistesum.  

Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Når du kjøper en vare eller tjeneste, er det viktig å forstå forskjellen på garanti og rettigheter etter loven. Mange forbrukere forveksler disse...

Read More
Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More
Garanti på bil

Garanti på bil

I de aller fleste tilfeller kjøpes og selges biler med en type garantiordning. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at mange er...

Read More