2 min read

Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Stadig flere kjøper importert bruktbil i Norge. Mange velger å importere bruktbil ved hjelp av norske bruktbilforhandlere. Uansett hvordan bilkjøpet foregår, er det viktig å være klar over hvilke regler og rettigheter du som kjøper har i forbindelse med kjøp av importert bruktbil.

I det følgende skal det gis et innblikk i hvilke regler som gjelder ved slike bilkjøp i Norge, samt hvilke plikter og rettigheter du som kjøper har. 

Garanti 

En bruktbilgaranti er en avtale mellom kjøper og selger. Avtalen pålegger selger et ansvar for noen forhåndsbestemte feil som oppstår eller blir synlige innen en bestemt tidsperiode. Ved kjøp av importerte bruktbiler er det ofte andre tekniske krav som stilles til bilen, og bilene er ikke nødvendigvis forbeholdt norske kjøreveier. Det er derfor viktig å være bevisst på om bilen er sikret med garantiavtale, og i så fall hvilken type bruktbilgaranti som gjelder. 

Hvilken lov regulerer forholdet?

Har du kjøpt importert bruktbil i Norge er det kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven som regulerer avtaleforholdet. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse hvis du kjøper en importert bruktbil fra en næringsdrivende, det vil si en bruktbilforhandler. Har du derimot kjøpt bilen fra en annen privatperson, er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Kjøper du bruktbil fra en bilforhandler vil forbrukerkjøpsloven gi deg som forbruker et sterkere vern enn det kjøpsloven gjør, da den er ufravikelig i forbrukerens favør. 

Hva skjer om selger ikke har informert om at bilen er importert? 

Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven har regler som gir selger en lovfestet plikt til å informere om bilen er bruktimportert eller ikke. Forsømmer selgeren sin opplysningsplikt ved salget, vil det kunne innebære en mangel. Det kan også være en mangel dersom selgerne har gitt uriktige opplysninger om bilen, eksempelvis lengden på garantitiden. Er dette tilfellet kan du på grunnlag av opplysningssvikten gjøre mangelen gjeldende og kreve eksempelvis retting, prisavslag eller heving. 

Et tydelig eksempel fra rettspraksis er Rt. 2015 s. 321 (Sandvika-bil). Selgeren hadde i annonsen opplyst om av bilen var «ny», men ikke informert kjøperen om at bilen var brukt som demonstrasjonsbil registrert i Tyskland. Høyesterett kom frem til at kjøperen hadde rett til å heve bilkjøpet etter forbrukerkjøpsloven. Ved vurderingen ble det lagt vekt på at kjøperens forventinger til bilens stand i forkant av kjøpet ikke ble innfridd. I tillegg var fabrikkgarantien betydelig kortere enn dersom bilen var førstegangsregistrert i Norge. 

Mangel hvis bilens stand ikke er i samsvar med avtalen 

En mangel ved bilen foreligger dersom den ikke er i samsvar med hva kjøperen og selgeren har avtalt. Etter forbrukerkjøpsloven § 15 og kjøpsloven § 17 skal bilen tilfredsstille kravene til alminnelig god vare. Hvorvidt det foreligger en mangel, beror på en helhetsvurdering av om bilen er i overenstemmelse med det som er avtalt om bilen, hvilket ofte vil fremgå av kjøpekontrakten og bilannonsen.  

Reklamasjon 

Ved kjøp av importert bruktbil er det viktig å være oppmerksom på at reklamasjonsfristen kan være begrenset i kjøpskontrakten. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS at det kan være lurt å engasjere en advokat til å bistå ved å lese gjennom kjøpskontrakten i slike tilfeller. Er ikke reklamasjonsfristene fastsatt i avtalen, fastsetter kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27 reglene om reklamasjon.

Prosess og bistand i saken 

Står du i en situasjon der bilen du har kjøpt senere viser seg å være importert fra utlandet, eller du oppdager mangler ved den importerte bruktbilen, kan du kontakte oss her. 

Våre advokater har lang erfaring med bilsaker herunder tvister som gjelder kjøp av importert bruktbil. Ta gjerne kontakt med oss her for en kort og uforpliktende samtale!

Bilen er solgt rimelig - Hvilke rettigheter har du?

Bilen er solgt rimelig - Hvilke rettigheter har du?

I norsk rett er det avtalefrihet når det gjelder inngåelse av kjøpsavtaler, noe som åpner for at kjøper og selger fritt kan avtale pris og vare seg...

Read More
Kjøp av bil - Reklamasjon

Kjøp av bil - Reklamasjon

Introduksjon til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer begge kjøpstvister, men kommer til anvendelse på...

Read More
Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bilkjøp kan foregå på flere arenaer og selger kan være både en profesjonell bilforhandler eller en privatperson. Denne artikkelen gir deg et innblikk...

Read More