2 min read

Bil solgt som den er

Bil solgt som den er

Hver dag kjøpes og selges biler med såkalte «as-is»-klausuler eller også omtalt som «solgt som den er»-forbehold. Hva betyr det at bilen er «solgt som den er»? Hvilke rettigheter og plikter har du som kjøper eller selger i slike kjøpstvister? 

Denne artikkelen vil i det følgende gi et svar på sentrale spørsmål knyttet til tvister som gjelder biler som er «solgt som de er». 

Andre artikler:
– Bil solgt rimelig

Hva betyr det at bilen er «solgt som den er»? 

I mange tilfeller selges biler med forbehold om at bilen er «solgt som den er» eller liknende «as-is»-klausuler. Dette er særlig vanlig ved kjøp og salg av bruktbiler. Ved å innta slike forbehold i kjøpekontrakten, fraskriver selgeren seg risiko og ansvar for iboende feil og mangler på bilen. For kjøperen betyr det at vedkommende i utgangspunktet ikke har rett til å påberope retting, omlevering, prisavslag eller heving som følge av mangel på bilen. 

Rettigheter når bilen er «solgt som den er» 

Ansvarsfraskrivelsen som selger foretar gjennom «solgt som den er»- forbehold gjelder imidlertid ikke absolutt. Både kjøpsloven § 19 og forbrukerkjøpsloven § 17 har regler som begrenser rekkevidden av selgers ansvarsfraskrivelse i visse tilfeller: 

  • Selger har gitt feil opplysninger 

Har selgeren gitt opplysninger som er uriktig om bilen, og som kan antas å ha virket inn på kjøpet, foreligger det en mangel ved bilen. Hvorvidt opplysningen kan sies å ha «virket inn» på kjøpet, må vurderes konkret og ta utgangspunkt i om kjøperen ville ha inngått kjøpet av bilen dersom han var klar over forholdet. 

  • Selger har forsømt å gi opplysninger

Det foreligger en mangel ved bilen selv om den er «solgt som den er» dersom selger har holdt tilbake opplysninger om vesentlige forhold ved bilen, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Forutsetningen er likevel at unnlatelsen må antas å ha virket inn på kjøpet av bilen. 

  • Bilen er i «vesentlig dårligere stand» eller «dårligere stand»

Kjøpsloven bestemmer at en bil som er «solgt som den er» har mangel i lovens forstand, dersom den er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen har grunn til å regne med utfra kjøpesummens størrelse og forholdende ellers. Dette innebærer at avviket etter en helhetsvurdering er markant fra hva kjøperen kunne forvente på kjøpstidspunktet. Forbrukerkjøpsloven fastsetter at en bil som er «solgt som den er» likevel har en mangel som følge av den er «i dårligere stand» enn kjøperen med rimelighet hadde grunn til å forvente. Kravet er lavere i forbrukerkjøpsloven enn etter kjøpsloven av hensyn til forbrukervernet som loven skal fremme. 

Reklamasjon 

Ønsker kjøperen å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser overfor selgeren, for eksempel å heve kjøpet, er reklamasjon en nødvendig forutsetning etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. En reklamasjon er et varsel til selger om mangelen og hvilke misligholdsbeføyelser som vedkommende ønsker å gjøre gjeldende. Varselet kan være muntlig, men av hensyn til etterprøvbarhet anbefales det at det gjøres skriftlig. 

For at reklamasjonen skal være gyldig må kjøperen forholde seg til reklamasjonsfristene som er angitt i loven. Reglene om reklamasjon i forbrukerkjøp følger av § 27 og for kjøp etter kjøpsloven gjelder § 32. Essensen i begge lover er at kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, må gi selgeren melding om mangelen og at en mangelsbeføyelse vil gjøres gjeldende. 

Rettshjelpsdekning 

Dersom du har tegnet bilforsikring vil rettshjelpsdekningen gå under denne og dekke store deler av advokatutgiftene. Forutsetningen for rettshjelpsdekning er at det foreligger en rettslig tvist mellom deg og motparten. 

Bistand i din sak? 

Tvister etter bilkjøp byr ofte på kompliserte spørsmål og vurderinger. Har du kjøpt eller solgt en bil «som den er» og det i etterkant av kjøpet har oppstått en rettslig tvist, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg. 

Våre advokater har lang og bred erfaring knyttet til kjøp og salg av motorvogn. Ta kontakt her for en kort og uforpliktende samtale! 

Bilden er solgt rimelig - Hvilke rettigheter har du?

Bilden er solgt rimelig - Hvilke rettigheter har du?

I norsk rett er det avtalefrihet når det gjelder inngåelse av kjøpsavtaler, noe som åpner for at kjøper og selger fritt kan avtale pris og vare seg...

Read More
Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Ved kjøp av bruktbil har kjøper undersøkelsesplikt av bilen ved overtakelse på lik linje som at selger har opplysningsplikt. Dette innebærer at...

Read More
Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil kan være både effektiv og lønnsomt, men i noen tilfeller kan det også by på utfordringer. Denne artikkelen vil gi deg et lite...

Read More