2 min read

Elbil rekkevidde

Elbil rekkevidde
Elbil rekkevidde
5:02

De siste årene har stadig flere gått til innkjøp av elbiler. I den forlengelse er det flere som opplever at elbilen har en kortere rekkevidde enn forventet ved inngåelsen av bilkjøpet. Utgjør kort rekkevidde på elbilen en mangel? Hvis svaret er ja, hvilke rettigheter har du som kjøper av elbil som følge av for kort rekkevidde? I denne artikkelen skal det gis et innblikk i problemstillingene knyttet til kjøp av elbil med for kort rekkevidde. 

Avtalefrihet 

Det grunnleggende utgangspunktet i norsk kontraktsrett er avtalefrihet. Er kjøpsavtalen inngått mellom privatpersoner eller næringsdrivende kan avtalen utfylles med kjøpslovens bestemmelser. Er kjøperen forbruker og vedkommende inngår avtale om kjøp av en vare med næringsdrivende, fastsetter forbrukerkjøpsloven minimumsrettigheter som ikke kan fravikes ved avtale. Forbrukerkjøpsloven gir med andre ord et preseptorisk forbrukervern. 

Mangelsbegrepet 

En vare anses å ha en mangel dersom det foreligger et konstatert avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom kjøper og selger. Dette innebærer at dersom du har kjøpt en elbil som ikke har avtalt kvalitet, eksempelvis en kortere rekkevidde enn avtalt, kan det foreligge en mangel. Dersom det foreligger en mangel, kan du som kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser. Avhengig av alvorlighetsgraden av mangelen, kan man  fremme krav om retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning overfor selger. 

Forbrukerkjøpsloven 

I forbrukerkjøp vil spørsmålet om en feil på varen utgjør en mangel bero på en helhetsvurdering etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16. Etter forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd skal tingen være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a til d fastslår når tingen har en mangel. Bokstav a slår fast at det foreligger en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, det vil si avvik fra det avtalte. For det andre foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, jf. bokstav b og c. Etter bokstav d har varen en mangel dersom nødvendige opplysninger om bl.a. innstallering og bruk ikke følger med tingen. 

Dersom du som forbruker kjøper en elbil med «som den er»- klausul, fastsetter forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a at tingen har en mangel dersom den er i «dårlige stand enn du med rimelighet hadde grunn til å forvente. 

Kjøpsloven 

Etter kjøpsloven § 17 tredje ledd har varen en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. første ledd. Dersom egenskapene ikke følger av avtalen, har dessuten bilen en mangel om kravene i § 17 andre ledd bokstav a til d ikke er oppfylt. Videre har en elbil også en mangel om den ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om den, dens egenskaper eller bruk som kan antas å ha virket inn på kjøpet. Ved kjøp av elbil som er solgt «som den er» følger det av kjøpsloven § 19 bokstav a til c at det foreligger en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger, om selgeren har gitt uriktige opplysninger eller om bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde runn til å regne med. 

Forbrukerklageutvalgets vedtak 

Forbrukerklageutvalget har avgjort en rekke forbrukersaker de siste årene knyttet til elbilers rekkevidde. Det gjelder særlig tvister som gjelder mangelfulle eller uriktige opplysninger fra selger om hvor langt elbilen kan kjøre på et fulladet batteri.  

Et eksempel er sak FTU 2016/1206 der Forbrukerklageutvalget behandlet en sak hvor en feil på ladesystemet medførte at bilens rekkevidde ble mindre enn kunden kunne forvente. Det forelå dermed en mangel ved elbilen. Ettersom bilens rekkevidde var begrenset i forhold til hva kjøperen ble forespeilet, at bilen ble kjøpt ny, samt var forsøkt utbedret flere ganger uten å lykkes, var vilkårene for å heve kjøpet på grunn av mangelen oppfylt. 

Rettshjelpsdekning 

Dersom du har tegnet bilforsikring vil rettshjelpsdekningen gå under denne og dekke store deler av advokatutgiftene. Forutsetningen for rettshjelpsdekning er at det foreligger en rettslig tvist mellom deg og motparten. 

Bistand i din sak? 

Regler og vurderinger knyttet til mangler ved elbiler er kompliserte. Våre advokater har lang og bred erfaring med å behandle bilsaker. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har dermed gode forutsetninger for å vurdere betydningen av mangler i form av kort rekkevidde på elbiler. Du kan sende oss en henvendelse eller ta kontakt med oss her for bistand fra et dyktig team! 

Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?

Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?

Ved kjøp av bil har du rett til å fremme reklamasjonskrav om blant annet prisavslag, heving, utbedring eller omlevering dersom bilen viser seg å ha...

Read More
Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More
Slik reklamerer du til selger - Reklamasjon av bil

Slik reklamerer du til selger - Reklamasjon av bil

Dersom du oppdager at bilen du har kjøpt har en feil eller mangel har du som kjøper rett til å fremme krav til selgeren. Du kan eksempelvis kreve...

Read More