3 min read

Kjøp av bil - Reklamasjon

Kjøp av bil - Reklamasjon
Kjøp av bil - Reklamasjon
6:06

Introduksjon til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven 

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer begge kjøpstvister, men kommer til anvendelse på ulike situasjoner. Kjøpsloven gjelder dersom kjøpet står mellom privatpersoner eller næringsdrivende. Ved salg av ting til en forbruker når selgeren eller hans representant er næringsdrivende, gjelder

forbrukerkjøpsloven. Til forskjell fra kjøpsloven er forbrukerkjøpsloven deklaratorisk. Det vil si at reglene i forbrukerkjøpsloven ikke kan fravikes til skade for forbrukeren. 

Andre artikler om reklamasjon:

Hvilke rettigheter har du om bilen har feil eller mangler? 

Dersom bilen anses å være mangelfull, fastsetter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven en rekke krav som kan fremsettes overfor selger. At bilen er mangelfull innebærer at det foreligger et avvik mellom det kjøperen har fått og det som rimeligvis kan anses avtalt eller klart forutsatt. Foreligger det en mangel ved bilen kan du gjøre gjeldende misligholdsbeføyelsene retting, omlevering eller prisavslag etter kjøpsloven eller heving, jf. kjøpsloven § 30 og forbrukerkjøpsloven § 26. 

Retting 

Mangler ved bilen kan føre til at kjøper kreve at selgeren retter mangelen. Selgeren har førsteprioritet på å forsøke å rette mangelen før andre aktører gjør det. At det foretas en retting innebærer at reparasjon skjer på selgers regning, uten at det påføres ekstra kostnader for kjøperen. Retting kan likevel ikke kreves om det påfører selgeren urimelige kostander eller det ville vært særlig belastende for selger å rette feilen. I henhold til forbrukerkjøpsloven har selgeren kun to forsøk på å rette samme mangel. 

Omlevering 

Kjøper eller forbruker har anledning til å kreve omlevering, så lenge det ikke påfører selgeren urimelige kostnader. Ved vurderingen av om det foreligger urimelige kostander skal det legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjøres uten vesentlig ulempe for kjøperen eller forbrukeren. 

Prisavslag 

Dersom mangelen ikke kan rettes og omlevering ikke er aktuelt, kan det kreves prisavslag. Utgangspunktet for beregningen av prisavslaget er reduksjonen i bilens verdi, med utgangspunktet i bilens verdi på leveringstidspunktet. 

Heving 

For at kjøper kan kreve heving må mangelen etter kjøpsloven være «vesentlig» og ikke «uvesentlig» etter forbrukerkjøpsloven. Det stilles altså strengere krav til mangelens art og omfang for å heve kjøpet. Dersom bilen har flere mangler, kan disse legges sammen i en helhetsvurdering av om disse utgjør en «vesentlig» eller ikke «uvesentlig» mangel. 

Reklamasjon 

Retten til å fremsette krav ved mangler forutsetter at kjøperen har foretatt en gyldig reklamasjon, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32. En reklamasjon er kort fortalt en melding til selger om at det foreligger en mangel ved bilen, og at du ønsker å gjøre gjeldende krav på grunnlag av dette. 

Mange opplever at reglene rundt reklamasjonens innhold og frister er kompliserte og vanskelige å få grep om. Konsekvensen av at reklamasjonen ikke har korrekt innhold eller er foretatt etter lovens angitte frister, er at du som kjøper mister retten til å gjøre mangelen gjeldende. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at det kan lønne seg å la seg bistå av en advokat som har ekspertise i kontraktsrett. Ta kontakt her for en uforpliktende samtale! 

Relative reklamasjonsfrister – kjøper må reklamere «innen rimelig tid» 

Etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelder det en frist for å reklamere «innen rimelig tid» etter at kjøper eller forbruker har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Vurderingen av hva som er «innen rimelig tid» er strengere etter kjøpsloven, ettersom forbrukerkjøpsloven særlig tar sikte på å ivareta forbrukerens interesser. 

Åpenbare mangler som for eksempel riper eller helt defekte bremser, vil eller burde oppdages relativt raskt uavhengig av om kjøperen er forbruker eller ikke. Kreves det imidlertid store undersøkelser for å oppdage mangelen, kan det gå lenger tid til man reklamerer. Etter forbrukerkjøpsloven vil «rimelig tid» uansett aldri være kortere enn to måneder. 

 Absolutte reklamasjonsfrister 

I tillegg til de relative reklamasjonsfristene fastsetter både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven absolutte reklamasjonsfrister. I tvister etter forbrukerkjøpsloven er det mulig å reklamere i 5 år etter kjøpet så lenge varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Dette vil ofte være tilfellet ved kjøp av biler. 

Kjøper må forholde seg til den absolutte reklamasjonsfristen på to år etter kjøpsloven. Dette innebærer at kjøperen ikke kan reklamere på feil ved bilen til selgeren dersom det har gått mer enn to år siden overtakelsesdatoen.  

Rettshjelpsdekning 

Rettshjelpsdekning er en forsikringsordning der forsikringstaker har krav på at forsikringsselskapet dekker en betydelig del av advokatutgiftene. Rettshjelpsdekningen dekker som regel forsikringer på ting, herunder eksempelvis bilforsikring, og er begrenset til tvister knyttet til bilen. De fleste forsikringsselskaper stiller krav om at det må foreligge en rettslig tvist som kan dokumenteres. En rettslig tvist foreligger i utgangspunktet når et krav er helt eller delvis bestridt. Dette kan for eksempel være dersom du har fremsatt krav om prisavslag på bil hos en bilforhandler. Det foreligger  en tvist dersom dette prisavslagskravet bestrides av forhandleren.

Bistand i din sak? 

Har du spørsmål angående reklamasjon på grunn av mangel etter kjøp av bil, kan du kontakte en av våre dyktige advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen. Våre advokater har lang erfaring og bred kunnskap på kontraktsrettens område! 

Angrerett ved kjøp av bruktbil

Angrerett ved kjøp av bruktbil

Har du bestilt bil fra en forhandler som opptrer som næringsdrivende, gir forbrukerkjøpsloven deg rett til å avbestille kjøpet frem til levering...

Read More
Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Stadig flere kjøper importert bruktbil i Norge. Mange velger å importere bruktbil ved hjelp av norske bruktbilforhandlere. Uansett hvordan bilkjøpet...

Read More
Heving av kjøp ved kollisjonskade

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Kollisjonsskadet bil – kan du kreve kjøpet hevet?

Read More