2 min read

Reklamasjon uten respons fra selger

Reklamasjon uten respons fra selger

Har du kjøpt en bruktbil som er påheftet feil og mangler har du rett til å fremme reklamasjonskrav mot selger. Dette er vanlig praksis i avtaleforhold og selger kan respondere på kjøpers krav enten gjennom å gi prisavslag, rette feilen eller heve kjøpet. Men hva gjør du egentlig med et reklamasjonskrav hvor selgers respons er fraværende? Denne artikkelen gir deg svar på hva du må vite dersom selger ikke svarer deg på reklamasjonskravet og hvilke rettigheter du har. 

Hva innebærer en reklamasjon og når kan du reklamere 

Har du kjøpt en bil som viser seg å være mangelfull, kan du etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven fremme misligholdsbeføyelser mot selger. Dette kalles reklamasjon. At bilen er mangelfull vil si at det foreligger feil eller avvik mellom det kjøperen har fått og det som opprinnelig er avtalt. Dersom bilen har slike avvik kan kjøper fremme reklamasjonskrav som blant annet retting, omlevering eller prisavslag etter enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. 

For å fremme et reklamasjonskrav må kjøper gir melding til selger om at det foreligger en mangel og at vedkommende ønsker å reklamere innenfor reklamasjonsfristenes grenser. Reklamasjonsfristene i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er ulik. Har du kjøpt bil av en bruktbilforhandler og er omfattet av forbrukerkjøpslovens regler er reklamasjonsfristen på fem år og kjøper du bruktbil av en privatperson er den totale fristen etter kjøpsloven to år. Selv om den totale fristen er på to og fem år er det viktig å være klar over at et reklamasjonskrav alltid skal fremmes innen rimelig tid. Dette innebærer at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangler ved bilen. 

Har du fremmet reklamasjonskrav uten svar fra selger?  

I de fleste kjøpstvister er selger imøtekommende og partene klarer å finne en løsning seg imellom. Velger selger imidlertid å ikke respondere på det reklamasjonskrav kjøper fremmer, blir situasjonen noe mer utfordrende. Utgangspunktet er at dersom det har gått mer enn tre måneder fra kjøper fremmer reklamasjonskrav uten svar, foreligger det en tvist. I slike tilfeller kan det være aktuelt å klage selger inn til forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet kan bistå med mekling mellom kjøper og selger om uenigheter tilknyttet kravet. Av hensyn til bevis er det gunstig om du kan vise til at selger har mottatt skriftlig klage slik at faren for misforståelser reduseres. Skriftlighet vil også gi indikasjon på at klagen er fremmet innen reklamasjonsfristens utløp. Dette vil gjøre at du har større mulighet for gjennomslagskraft i kravet mot selger. 

Rettshjelpsdekning 

Dersom det er behov for ytterligere bistand i forbindelse med en biltvist, kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Gjennom forsikringsordninger har du krav på hjelp i form av  rettshjelpsdekning. Rettshjelpsdekning dekker 80 % av advokatutgiftene dine og dekker som regel opp til 100 000,- i en rettstvist. Rettshjelpsdekning er en gunstig ordning og gjør at en kjøpstvist ikke trenger å koste deg dyre summer dersom det er nødvendig med advokatbistand. 

Trenger du bistand? 

Dersom du trenger bistand i forbindelse med kjøpstvister tilbyr vi et allsidig team som kan bistå deg i kjøpstvister.  Når selger ikke er samarbeidsvillig ser vi at det kan være hensiktsmessig å få juridisk hjelp og at dette i mange tilfeller er avgjørende for at kjøper når frem med reklamasjonskravet. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Hvor mange forsøk har selger til å rette feil eller mangler?

Hvor mange forsøk har selger til å rette feil eller mangler?

I etterkant av kjøp er det mange som opplever at det er feil og mangler ved varen. I slike tilfeller er det ofte ønskelig for kjøperen å fremsette...

Read More
Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More
Kjøp av bil - Reklamasjon

Kjøp av bil - Reklamasjon

Introduksjon til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer begge kjøpstvister, men kommer til anvendelse på...

Read More