2 min read

Hvor mange forsøk har selger til å rette feil eller mangler?

Hvor mange forsøk har selger til å rette feil eller mangler?

I etterkant av kjøp er det mange som opplever at det er feil og mangler ved varen. I slike tilfeller er det ofte ønskelig for kjøperen å fremsette konkrete krav mot selgeren, eksempelvis prisavslag eller heving. Hovedregelen er imidlertid at selgeren har rett til å foreta utbedring av varen, og dermed mulighet til å suspendere kjøperens mulighet til å gjøre gjeldene øvrige misligholdsbeføyelser.

I denne artikkelen skal det gis et innblikk i hvilke regler som gjelder for selgerens rett til å foreta retting av feil og mangler ved tingen, hvor langt retten til selgeren går, samt forholdet til reglene om reklamasjon.  

Andre artikler om tema:
– Selgers valgfrihet ved retting av feil eller mangler

Kort om feil eller mangler 

En mangel foreligger der det er et konstatert avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom kjøper og selger. Dersom det kan konstateres en mangel ved varen, følger det av kjøpsloven § 30 og forbrukerkjøpsloven § 27 at kjøperen har rett til å fremsette krav om retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning overfor selgeren.

Selgers rettingsadgang 

Avhjelp er den juridiske samlebetegnelsen for retting og omlevering. Retting innebærer at mangelen blir utbedret, mens omlevering innebærer at kjøperen tilbys en ny og kontraktmessig vare. Retting innebærer på den ene siden at kjøperen kan kreve at selgeren retter mangelen, og på den andre siden kan selgeren selv tilby retting. Utgangspunktet er at dersom selgeren tilbyr retting må kjøper akseptere dette. Det innebærer at kjøperens rett til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser overfor selger suspenderes.  

Vilkårene for rettingsadgangen

Utgangspunktet etter kjøpsloven § 36 og forbrukerkjøpsloven § 29 tredje ledd er at selger kan foreta retting uavhengig av om kjøperen krever det. Dette betyr at selgeren i slike tilfeller avskjærer kjøperens øvrige misligholdskrav overfor selger. En forbruker har imidlertid en valgrett mellom retting og omlevering, jf. forbrukerkjøpsloven § 29 første ledd. Det betyr at dersom forbrukeren krever omlevering, kan ikke selgeren avverge omleveringskravet med et krav om retting. Dette gjelder likevel ikke dersom omlevering påfører selgeren «urimelige kostander». 

Vesentlig ulempe for kjøper? 

Selgerens adgang til å rette gjelder imidlertid ikke ubegrenset. I forbrukerforhold som reguleres av forbrukerkjøpsloven faller selgerens adgang til å foreta retting bort dersom det ikke kan skje «uten kostand og uten vesentlig ulempe for forbrukeren», jf. forbrukerkjøpsloven § 30 første ledd. Står en overfor et kjøpsforhold som reguleres av kjøpsloven, bortfaller selgerens rettingsadgang dersom denne påfører kjøperen «vesentlig ulempe» eller utgjør en «risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren», jf. kjøpsloven § 36. 

Gjentatte utbedringsforsøk – hvor mange forsøk har selger rett til? 

Hvor mange utbedringsforsøk selgerne har for samme mangel stiller seg noe ulikt i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Etter kjøpsloven § 36 er selgerens utbedringsforsøk i utgangspunktet ikke begrenset til et bestemt antall forsøk. Likevel kan mange utbedringsforsøk over lenger tid medføre en «vesentlig ulempe» for kjøperen. Forbrukerkjøpsloven § 30 fastsetter at selgeren kun har mulighet til å foreta to retteforsøk for samme mangel. 

Påføres kjøper utgifter som følge av retting? 

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven fastslår at retting må skje «uten kostand» og «for egen kostand». Dette innebærer at selgeren skal dekke alle utgifter i forbindelse med rettingen. Begrunnelsen for at selger skal dekke alle utgifter, er at kjøperen har fått en vare som ikke er i samsvar med den tilstand varen egentlig var ment å skulle ha. 

Reklamasjon og frister 

En forutsetning for å gjøre gjeldende krav om retting, er at kjøperen har fremsatt en rettidig reklamasjon. Dette innebærer at kjøperen må gi selgeren en melding om at det foreligger en mangel, og på bakgrunn av dette gjør gjeldende krav mot selgeren. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven oppstiller både relative og absolutte reklamasjonsfrister. 

Bistand i saken 

Har du spørsmål i relasjon til dine muligheter for å få mangelen rettet, kan vi bistå deg! Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har et team med lang erfaring på området og har bistått i flere saker om retting av mangler og feil. Ta gjerne kontakt for en kort oguforpliktende samtale! 

Kjøp av bil - Reklamasjon

Kjøp av bil - Reklamasjon

Introduksjon til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer begge kjøpstvister, men kommer til anvendelse på...

Read More
Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?

Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?

Ved kjøp av bil har du rett til å fremme reklamasjonskrav om blant annet prisavslag, heving, utbedring eller omlevering dersom bilen viser seg å ha...

Read More
Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More