2 min read

Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?

Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?
Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?
4:25

Ved kjøp av bil har du rett til å fremme reklamasjonskrav om blant annet prisavslag, heving, utbedring eller omlevering dersom bilen viser seg å ha mangler. I mange reklamasjonssaker oppstår det likevel uenighet mellom kjøper og selger om hvilke misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende.  Kjøper ønsker i mange tilfeller å heve kjøpet eller få et prisavslag, mens selger ofte foretrekker å rette mangelen for å holde kostnadene nede.  Kan selger velge utbedringsmåte av mangelen dersom kjøper ønsker noe annet? 

Selgers adgang til å benytte seg av retting og valg av verksted

Etter forbrukerkjøpsloven § 29 kan kjøper velge mellom at selger sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting. Dette gir i utgangspunktet kjøper rett til å velge mellom en ny bil eller retting dersom det foreligger en mangel. Selv om forbrukerkjøpsloven § 29 gir uttrykk for valgmuligheter, vil dette likevel ikke gjelde dersom kjøper ønsker omlevering og omleveringen vil påføre selger et stort tap. Biler er kostbare og dersom selger skal gi ut en ny bil mot en mangelfull bil i retur, vil dette kunne medføre langt større kostnader enn ved å foreta retting. I mange tilfeller hvor selger må foreta avhjelp, vil derfor omlevering være utelukket fordi det vil påføre segler urimelige kostander sammenlignet med retting. 

Når det gjelder valg av verksted må dette anses å ligge innenfor selgers rettingsadgang. Ofte har bilforhandlere egne merkeverksted eller gode avtaler med andre verksteder som gjør det rimeligere å foreta retting. Kjøper kan derfor ikke bestemme hvor bilen repareres. 

Hva regnes som en urimelig kostnad? 

Hvorvidt kjøper har valgmulighet når det gjelder retting eller omlevering, beror på en konkret vurdering av verdien av en mangelfull bil, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten ulempe for forbrukeren. Selger må kunne tilby å rette feilen med forutsetning om at han fremsetter et fullverdig tilbud om reparasjon som skjer uten ugrunnet opphold.

 I rettspraksis er det lagt føringer på at urimelighetsmomentet vurderes ut fra en sammenligning av en ny vare og prisen det vil koste selger å rette. Dette kan illustreres eksempelvis: Koster det selger ti tusen å rette bilens mangel, men det vil koste langt mer å gi en ny bil, vil differansen mellom retting og ny bil kunne utgjøre en urimelig kostnad. Omleveringskostnadene må være vesentlig høyere enn reparasjonskostnaden, og det er selve differansen som blir det avgjørende for hvorvidt det volder selger urimelig kostnad. 

Dette gjelder også i tilfeller hvor omlevering ikke nødvendigvis fremstår som urimelig i det enkelte tilfelle, men hvor det over lengre tid vil medføre store kostnader for selger. Fører alle reklamasjoner til omlevering vil dette samlet sett kunne påføre selger et stort tap. 

Miljøhensyn 

Fokus på bærekraftig utvikling innen kjøp og handel er blitt et viktig moment i rettsutviklingen de senere årene. Dette innebærer at også miljøhensyn er blitt mer sentralt i vurderingen av hvorvidt kjøper kan gjøre gjeldende krav om retting eller omlevering. 

I mange tilfeller vil det være langt mer miljøvennlig å foreta retting av mangelen enn å få en helt ny vare, og det må derfor foretas en konkret vurdering av både kostnader ved omlevering og hensyn til miljø og bærekraftig utvikling. Dersom selger har anledning til å rette, vil dette bidra til å redusere antall biler som må skrotes fordi de ikke lenger regnes som en ny bil og kan videreselges. 

Hva om selger ikke har utbedret mangelen tilstrekkelig? 

Selger har to forsøk på å utbedre mangelen før andre misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende av kjøper. Foreslår selger å gjøre flere forsøk på å rette mangelen, kan du fremme krav om omlevering eller heving dersom mangelen fremstår som ikke uvesentlig. 

Ønsker du å fremme reklamasjonskrav er det viktig at du gir melding til selger innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen. Du kan lese mer om reklamasjon og reklamasjonsfristene her: 

 –  Les mer om reklamasjon her

Trenger du bistand?

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har lang erfaring innen kjøpsrettslige tvister. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du har spørsmål.  

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More
Elbil rekkevidde

Elbil rekkevidde

De siste årene har stadig flere gått til innkjøp av elbiler. I den forlengelse er det flere som opplever at elbilen har en kortere rekkevidde enn...

Read More
Kjøp av bil - Reklamasjon

Kjøp av bil - Reklamasjon

Introduksjon til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer begge kjøpstvister, men kommer til anvendelse på...

Read More