2 min read

Slik reklamerer du til selger - Reklamasjon av bil

Slik reklamerer du til selger - Reklamasjon av bil

Dersom du oppdager at bilen du har kjøpt har en feil eller mangel har du som kjøper rett til å fremme krav til selgeren. Du kan eksempelvis kreve prisavslag eller kan du reise krav om å heve bilkjøp eller heve bruktbilkjøp. En forutsetning for at ditt krav mot selger er i behold, er at du fremsetter en gyldig og rettidig reklamasjon. 

I denne artikkelen skal det gis en oversiktlig innføring til hvordan du som kjøper kan reklamere til selger, hva reklamasjonen må inneholde, samt hvilke frister du må overholde. 

Bilkjøpet reguleres av ulike lover 

Kjøper du en bil fra en privatperson er det kjøpsloven som regulerer forholdet. Dersom du har kjøpt en bil av en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette gjelder uansett om det gjelder kjøp av ny bil eller bruktbil. Reglene i forbrukerkjøpsloven tar sikte på å beskytte forbrukeren som den svake part mot den sterkere part. 

Har bilen en mangel? 

Før du kan klage, må du klarlegge om det foreligger en mangel. Bilen har en mangel dersom den ikke er i den stand som ble avtalt. Det innebærer at bilen skal være i samsvar med det man normalt kan regne med ut fra bilens verdi, bruk, alder og servicehistorikk, så lenge ikke noe annet er særlig avtalt. Har du kjøpt bilen hos en privatperson skal det mer til for å si at bilen har en feil eller mangel, enn dersom du har kjøpt en bil hos en bilforhandler. Eksempler på mangler ved bilen kan være defekte bremseklosser eller rustskader. 

Bilen er «solgt som den er» 

Ved bruktbilkjøp er det vanlig at forhandleren tar forbehold om at bilen selges «som den er». I slike tilfeller fraskriver selgeren seg ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler ved bilen. Selgeren blir likevel ikke helt fritatt fra ansvar. Dersom selger har holdt tilbake eller gitt feilaktige opplysninger og disse antas å ha innvirket på kjøpet, kan du fortsatt ha krav mot selger. Det samme gjelder dersom bilen er i dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra de opplysningene du fikk om blant annet pris, alder og kilometeravstand. 

Hva må reklamasjonen inneholde? 

En reklamasjon er en melding fra kjøper til selger med opplysning om at det foreligger en mangel ved bilen. Det stilles ingen formkrav til reklamasjonen, den kan altså være skriftlig og muntlig. 

Loven skiller mellom nøytral og spesifisert reklamasjon. En nøytral reklamasjon innebærer at du kun må gjøre mangelen gjeldende, og det stilles ikke strenge krav til informasjon. I forbrukerkjøp er en slik reklamasjon tilstrekkelig. Spesifisert reklamasjon innebærer at kjøperen angir mangelen, samt hvilken misligholdsbeføyelse man krever. En slik spesifisert reklamasjon kommer i tillegg til den nøytrale der kjøperen krever avhjelp eller heving, jf. kjøpsloven §§ 35 og 39. 

Det kan være hensiktsmessig å engasjere en advokat før man sender en spesifisert reklamasjon. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med bilsaker, og har et solid grunnlag for å vurdere din sak og hvilke rettigheter som vil komme deg best til gode! Ta kontakt her for en kort og uforpliktende samtale. 

Husk å overholde reklamasjonsfristene! 

Relativ reklamasjonsfrist 

Etter kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27 gjelder det en relativ reklamasjonsfrist. Den innebærer at du må reklamere «innen rimelig tid». Hva som ligger i uttrykket «innen rimelig tid» kan variere. Er bilen kjøpt av en næringsdrivende til bruk i næringsvirksomheten, kreves raskere reaksjon enn dersom det gjelder kjøp av ny bil av en bilforhandler. 

Utgangspunktet for fristen er den tid da kjøperen «oppdaget» eller «burde ha oppdaget» mangelen. I forbrukerkjøpsforhold er uansett fristen to måneder fra mangelen ble oppdaget. Dette begrunnes i hensynet til at forbrukeren har et særlig vern mot selger. 

Absolutt reklamasjonsfrist 

Den absolutte reklamasjonsfristen angir tidspunktet for når kjøperen senest kan reklamere for at reklamasjonen er rettidig. Har du kjøpt bil av en privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Etter kjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen to år etter at kjøperen overtok tingen. Har du kjøpt bilen av en bilforhandler, gir forbrukerkjøpsloven deg en klagefrist på fem år ved kjøp av bil. 

Bistand i din sak? 

Har du spørsmål angående reklamasjon på grunn av mangel etter kjøp av bil, kan du kontakte en av våre dyktige advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen. Våre advokater har lang erfaring og bred kunnskap på kontraktsrettens område! 

Reklamasjon uten respons fra selger

Reklamasjon uten respons fra selger

Har du kjøpt en bruktbil som er påheftet feil og mangler har du rett til å fremme reklamasjonskrav mot selger. Dette er vanlig praksis i...

Read More
Kjøp av bil - Reklamasjon

Kjøp av bil - Reklamasjon

Introduksjon til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer begge kjøpstvister, men kommer til anvendelse på...

Read More
Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More