3 min read

Erstatning etter kjøp av bil

Erstatning etter kjøp av bil
Erstatning etter kjøp av bil
5:31

Har du opplevd at bilen din har en feil eller mangel, eller at den ble levert for sent av selger i forhold til det som ble avtalt? Hvis svaret er ja, kan du ved bilkjøp ha rett til å kreve erstatning overfor selgeren forutsatt at visse krav er oppfylt. I denne artikkelen gis en oversikt over hvilke lover som kommer til anvendelse ved spørsmål om erstatning etter kjøp av bil ved mangel.

Erstatning som misligholdsbeføyelse 

Erstatning er en type misligholdsbeføyelse som kan påberopes overfor selger som følge av at ytelsen er mangelfull eller forsinket. Erstatning betegnes ofte som en tilleggsbeføyelse ettersom du kan kreve erstatning i tillegg til øvrige misligholdsbeføyelser. 

Reklamasjon 

Dersom det foreligger en mangel ved bilen, må du reklamere innen rimelig tid. I forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd fastsettes det at fristen aldri er kortere enn to måneder fra tidspunktet da forbrukerne oppdaget mangelen. I tillegg må du ha reklamert innenfor de absolutte reklamasjonsfristene. Den absolutte fristen etter forbrukerkjøpsloven er 5 år og 2 år etter kjøpsloven. 

Erstatning etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Hvilke krav du kan mot selger avhenger av hvem selgeren er. Dersom selgeren er en privatperson, kan du fremsette krav om erstatning etter kjøpsloven. Er du forbruker og selgeren næringsdrivende er det reglene i forbrukerkjøpsloven som gjelder. Selv om lovene er relativt likt formulert, gir forbrukerkjøpsloven kjøperen som den «svake part» et særlig sterkt vern mot selgeren. 

Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven oppstiller fire vilkår som må være oppfylt for at du som kjøper kan kreve erstatning etter kjøp av bil. Det må det foreligge et kontraktsbrudd, et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom kontraktsbruddet og det økonomiske tapet. 

Kontraktsbrudd 

Både kjøpsloven § 40 og forbrukerkjøpsloven § 33 forutsetter for det første at det må foreligge et kontraktsbrudd i form av en mangel. 

En mangel foreligger der det er et konstatert avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom kjøper og selger. Ved bilkjøp kan en mangel typisk være feil med bremseklossene eller kortere rekkevidde på elbil enn hva som ble opplyst. 

Ansvarsgrunnlag 

Dersom det er påvist at det foreligger en mangel ved bilen, må det i tillegg konstateres et ansvarsgrunnlag. Dette innebærer at det må finnes en hjemmel for å holde selger ansvarlig. 

Etter kjøpsloven § 40 fastsettes tre ulike ansvarsgrunnlag; kontrollansvaret, uaktsomhetsansvaret og tilsikringsansvaret. Kontrollansvaret er tilnærmet objektivt ansvar, og innebærer at selger kan holdes ansvarlig selv om det ikke foreligger skyld på selgeres side, med mindre fire ansvarsfrihetsvilkår er innfridd, jf. kjl.§ 27 første ledd. Tilsikringsansvaret etter kjøpsloven følger av kjøpsloven § 40 tredje ledd bokstav b, og innebærer at kjøper kan kreve erstatning dersom tingen på avtaletiden avvek fra det som ble garantert av selgeren. Det siste ansvarsgrunnlaget etter kjøpsloven er uaktsomhetsansvaret. Etter kjøpsloven § 40 tredje ledd bokstav a kan selgeren holdes ansvarlig dersom vedkommende har utvist skyld. 

Forbrukerkjøpsloven fastsetter hovedregelen om et objektivt ansvarsgrunnlag. I motsetning til kjøpsloven, fritar ikke forbrukerkjøpsloven selger for ansvar i tilfeller det foreligger en hindring utenfor hans kontroll. Dette begrunnes i at forbrukervernet står særlig sterkt, og at selgeren er nærmere å bære risikoen for at mangler oppstår. 

Økonomisk tap 

Det tredje vilkåret for å påberope et erstatningskrav er at kjøperen må ha lidt et økonomisk tap, jf. kjøpsloven § 40 og forbrukerkjøpsloven § 33. Hovedregelen i norsk rett er at kjøper skal ha full dekning for tap og utgifter som skyldes kontraktsbruddet. Kjøpsloven sondrer mellom direkte og indirekte tap, der selger kun er ansvarlig for det direkte tapet som skyldes mangelen ved bilen. Dette innebærer at selgerens erstatningsansvar er noe begrenset etter kjøpsloven i motsetning til forbrukerkjøpsloven der en slik begrensing ikke finnes. Det er imidlertid verdt å nevne at forbrukerkjøpsloven § 52 oppstiller en adekvansbegrensning. 

Adekvat årsakssammenheng 

Det siste vilkåret er at det må foreligge en adekvat årsakssammenheng mellom selgers kontraktsbrudd, herunder mangelen, og det økonomiske tapet som kjøperne har lidt. Det økonomiske tapet må ha oppstått som følge av mangelen. 

Leiebil 

Erstatning kan særlig bli aktuelt i situasjoner hvor kjøper står uten bil på grunn av forsinkelse eller mangel, og der leiebil er nødvendig i mellomtiden. Det er imidlertid viktig å være klar over at det er kun nødvendige kostnader som kan kreves dekket. Et eksempel der erstatning kan dekke leiebilkostnader er dersom bilen har mangler og er til reparasjon, og hvor du trenger å leie bil for å komme deg til jobb. 

Trenger du advokatbistand? 

Trenger du advokatbistand, ta kontakt her for en kort og uforpliktende samtale! Våre advokater har bred erfaring og kunnskap om spørsmål knyttet til erstatning etter bilkjøp. 

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Kjøpsretten omfatter alle kjøp av varer eller tjenester. I bilsaker inngår kjøperen en avtale med selgeren om å overta bilen mot et vederlag. Dersom...

Read More
Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More
Leasing av bil

Leasing av bil

Hva er leasing? Dersom du ikke ønsker å kjøpe en helt ny bil er et alternativ å lease. Leasing er en avtale om leie av bil over en nærmere bestemt...

Read More