2 min read

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Kjøpsretten omfatter alle kjøp av varer eller tjenester. I bilsaker inngår kjøperen en avtale med selgeren om å overta bilen mot et vederlag. Dersom bilen ikke blir levert til avtalt tid, kan det oppstå en tvist mellom kjøper og selger. Mange opplever at det er vanskelig å vite hva man har krav på og hvordan man skal gå frem i slike saker. 

Våre advokater vet hvordan du som kjøper skal gå frem dersom du opplever at bilen ikke leveres til avtalt tid, og hvilke plikter og rettigheter du har som følge av forsinkelsen. 

Forsinket levering 

Det overordnende prinsippet i kontraktsretten er at avtaler skal holdes slik de er inngått. Dette innebærer at partene kan kreve avtalen oppfylt etter sitt innhold. Dersom levering av varen, eksempelvis bilen, uteblir eller ikke blir levert til avtalt tid, foreligger det et mislighold av avtalen som følge av forsinkelse. I slike tilfeller kan kjøper gjøre gjeldende krav med grunnlag i mislighold av kontrakten mot selgeren.

Forbrukerkjøpsloven vs kjøpsloven 

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven har regler om kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgeren ved forsinkelse. Er selgeren en privatperson reguleres tvisten av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom du kjøper bilen av en næringsdrivende, det vil si en bilforhandler. Du kan lese mer om skillet mellom lovene her – Link til artikkel om angrerett ved bruktbilkjøp.

Forsinket levering – hvilke rettigheter har du?  

Leverer selgeren for sent i forhold til det som var avtalt, kan kjøper fremme krav mot selgeren med grunnlag i misligholdet av avtalen. Kjøperen kan på nærmere vilkår kreve oppfyllelse, heving og erstatning, jf. kjøpsloven § 22 og forbrukerkjøpsloven § 19. Er du forbruker kan du i tillegg kreve å holde kjøpesummen tilbake inntil bilen er levert. 

Heving som følge av forsinkelse 

Mange ønsker å heve kjøpet dersom selgeren ikke leverer til avtalt tid. Heving er imidlertid den misligholdsbeføyelse som rammer selgeren hardest. Dette innebærer nemlig at avtalen blir stilt som om den aldri ble inngått, og ytelsene dermed blir tilbakeført. Både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven fasetter derfor noe strengere krav til at kjøperen kan fremsette krav om heving mot selgeren.

Forbrukerkjøpsloven § 23 

Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven § 23 er at i tilfeller selgeren ikke leverer rettidig, skal forbrukeren oppfordre selger til å levere innen en «rimelig tilleggsfrist». Heving av bilkjøpet blir først aktuelt dersom selgeren ikke leverer innen tilleggsfristen. Hva som ligger i rimelig tilleggsfrist, vil bero på en konkret vurdering. 

Bestemmelsen fastsetter tre unntak fra hovedregelen, og gir forbrukeren adgang til å heve straks. Unntakene gjelder i situasjoner der selger nekter å levere varene, levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen eller dersom forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen er bestemt tidspunkt er avgjørende.

Kjøpsloven

Kjøpsloven § 25 fastsetter at kjøperen kan heve bilkjøpet i to situasjoner. For det første kan kjøpet heves dersom forsinkelsen medfører et «vesentlig kontraktbrudd». Uttrykket indikerer at det må foretas en konkret helhetsvurdering, men at kjernen er at det må være tale om kvalifisert forsinkelse. For det andre kan kjøper heve kjøpet dersom selgeren ikke leverer innen en «rimelig tilleggsfrist» for oppfyllelse. Vurderingen av «rimelig tilleggsfrist» beror på en konkret vurdering i hver sak. 

Reklamasjon 

Verken kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven har regler om reklamasjon ved forsinkelse. Dette må ses i lys av at reklamasjonen er en melding fra kjøper til selger om at varen eller tjenesten som er levert ikke er i kontraktsmessig stand. 

Har bilen mangler, kreves det derimot at du fremsetter en gyldig og rettidig reklamasjon til selger. Du kan lese mer om reklamasjon ved kjøp av bil her.

Bistand i saken 

Står du i en kjøpstvist der selger ikke har levert bilen til avtalt tid og du er usikker på dine rettigheter, vil vi gjerne bistå deg i din sak. Advokatene i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen er spesialister på biltvister, og har bred kompetanse der kontraktsbruddet skyldes forsinkelse fra selgerens side. Ta kontakt her for en kort og uforpliktende samtale! 

Heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp

Utgangspunktet etter norsk rett er at avtaler skal holdes. I noen tilfeller er det likevel behov for å gjøre unntak fra regelen og oppheve avtaler....

Read More
Heving og prisavslag ved bilkjøp

Heving og prisavslag ved bilkjøp

Har du kjøpt en bil hvor det foreligger en mangel kan du etter loven fremme flere krav mot selger. To av de vanligste kravene er prisavslag og...

Read More
Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Det er ikke uvanlig at bobiler får fuktskader etter et par års bruk. I mange tilfeller opplever likevel bobilkjøpere at fuktskadene er større enn hva...

Read More