2 min read

Heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp
Heving av bilkjøp
3:51

Utgangspunktet etter norsk rett er at avtaler skal holdes. I noen tilfeller er det likevel behov for å gjøre unntak fra regelen og oppheve avtaler.  Heving av kjøp utgjør et slikt unntak ved at kjøper kan heve kjøpet dersom det foreligger en mangel ved bilen eller i tilfeller hvor bilen ikke samsvarer med avtalens innhold. 

Andre artikler om heving av bilkjøp:

Når kan du heve kjøpet av en bil? 

Heving av kjøp er betinget av at bilens reelle tilstand ikke samsvarer med avtalen du har inngått med selger eller at bilen har mangler. Vilkårene for heving er altså at det må foreligge mangler som utgjør et kontraktsbrudd. 

Hvorvidt det foreligger en mangel, må vurderes ut ifra hva kjøper hadde rimelig grunn til å forvente forholdene tatt i betraktning. Er avtalen taus om bilens egenskaper er utgangspunktet at kjøper har krav på en alminnelig god vare. Dersom bilen fraviker fra hva man kan forvente av en alminnelig god vare eller fra det som er avtalt, vil det foreligge en mangel som utgjør et kontraktsbrudd.  

Det kan være verdt å merke seg at heving er en inngripende misligholdsbeføyelse og at du kun har rett til å heve i de tilfeller hvor tiltak som prisavslag, retting eller erstatning ikke er tilstrekkelig. 

Heving av kjøp fra privatperson 

Dersom det gjelder en kjøpsavtale mellom to private parter er det kjøpslovens regler som kommer til anvendelse. Heving etter kjøpsloven er betinget av at det foreligger en mangel som medfører et vesentlig kontraktsbrudd jf. kjøpsloven § 39. Vesentlig kontraktsbrudd tilsier at terskelen for å heve kjøpet mellom private parter er relativt høy. Dette fordi en privatperson har behov for å innrette seg i større grad enn en forhandler som opptrer i næringsvirksomhet. 

Du kan lese mer om hva som skal til for at vesentlighetskravet er oppfylt her.

Heving av kjøp fra bilforhandler 

Har du som privatperson kjøpt en bil hos forhandler er det forbrukerkjøpslovens regler som kommer til anvendelse. Vilkåret for at en forbruker kan heve et kjøp er at det foreligger en mangel som er ikke uvesentlig jf. § fkjl. 32. Sammenlignet med kjøpsloven er det etter forbrukerkjøpsloven lavere terskel for å heve et kjøp. Det er etter forbrukerkjøpsloven krav om at mangelen må være av en viss betydning og størrelse, men det stilles ikke like strenge krav til mangelens alvorlighet som det gjør etter kjøpsloven. Dette begrunnes i at det ved forbrukerkjøp ikke er likevekt mellom partene slik det er i kjøpsloven, og at det derfor er behov for å verne om den svakere part i større grad. 

Reklamasjon 

Foreligger det en mangel må kjøper fremme reklamasjonskrav til selger innen rimelig tid. Dette vil i de fleste tilfeller være en tidsperiode på to måneder fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Den totale reklamasjonstiden vil etter kjøpsloven være to år og etter forbrukerkjøpsloven 5 år. Du kan lese mer om reklamasjon her: Link til artikkel om reklamasjon og reklamasjonsfrister. 

Rettshjelpsdekning

Det er viktig å være klar over at bilforsikringen har rettshjelpsdekning i forbindelse med advokathjelp. Rettshjelpsdekning vil kunne dekke advokatkostnader opp mot et begrenset beløp i forsikringssum eller i tvistesum. Normalt vil forsikringsselskapet dekke opptil kr  100 000,-, hvor de dekker 80 % av advokatkostnadene, mens kjøper står ansvarlig for 20% i tillegg til en egenandel. 

Trenger du bistand? 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har lang erfaring innen bilsaker og heving av kjøp. Ta gjerne kontakt for en kort og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål eller har behov for veiledning.  

Når kan bilkjøpet heves

Når kan bilkjøpet heves

Heving av kjøp vil si at partenes forpliktelser etter avtalen faller bort og nullstilles. Dette innebærer at du som kjøper leverer tilbake bilen mot...

Read More
Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Det er ikke uvanlig at bobiler får fuktskader etter et par års bruk. I mange tilfeller opplever likevel bobilkjøpere at fuktskadene er større enn hva...

Read More
Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Når du kjøper en vare eller tjeneste, er det viktig å forstå forskjellen på garanti og rettigheter etter loven. Mange forbrukere forveksler disse...

Read More