2 min read

Når kan bilkjøpet heves

Når kan bilkjøpet heves
Når kan bilkjøpet heves
4:37

Heving av kjøp vil si at partenes forpliktelser etter avtalen faller bort og nullstilles. Dette innebærer at du som kjøper leverer tilbake bilen mot pengene i retur. 

Heving fungerer som et sikkerhetsnett for kjøper i de tilfeller hvor bilen ikke samsvarer med avtalens innhold eller har feil som er avgjørende for bilens bruk.  Ettersom heving regnes som det siste alternativet etter prisavslag og retting, kreves det særlige holdepunkter for å gjennomføre heving av et kjøp. 

Rettsområde

Heving er aktuelt både når det gjelder kjøp mellom privat part og en næringsdrivende, og kjøp mellom to private eller to næringsdrivende. Er det to likestilte parter som to private eller to næringsdrivende, er det kjøpslovens regler som kommer til anvendelse. Dersom tilfellet gjelder en privat og en part som opptrer i næringsvirksomhet, er det forbrukerkjøpsloven som er gjeldende. Du kan lese mer om skillet her: Link til artikkel om angrerett ved bruktbilkjøp 

Når kan du heve kjøpet? 

For å kunne heve et kjøp må det foreligge en mangel som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Fordi en mangel betyr feil eller avvik fra avtalen, må det vurderes hva som er avtalt og hva bilens reelle tilstand er. Dette beror på en tolkning av kjøpsavtalen og samtaler mellom kjøper og selger, eller en vurdering av bilens stand. 

Et greit utgangspunkt å vurdere etter er hva du som kjøper hadde rimelig grunn til å forvente forholdene tatt i betraktning. Er avtalen taus om bilens egenskaper er utgangspunktet at kjøper har krav på en alminnelig god vare. Fraviker bilen fra hva man kan forvente av en alminnelig god vare eller fra det som er avtalt, foreligger det en mangel som utgjør et kontraktsbrudd.  Det vil også være en mangel i tilfeller hvor selger har unnlatt å gi opplysninger som ville hatt innvirkning på salget, eller dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen. 

Foreligger det en mangel har du som kjøper en rekke krav. Dersom du ønsker å heve kjøpet er dette betinget av at mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd jf. kjøpsloven § 39

Vesentlighetskravet

Loven oppstiller krav til at mangelen må være av en viss alvorlighetsgrad for at kjøpet skal kunne heves. Hva som ligger i at mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd beror på en total helhetsvurdering av en rekke momenter. Sentrale faktorer for hvorvidt vesentlighetskravet er oppfylt er:

  • Mangelens betydning for kjøper – Hvordan mangelen påvirker individuelle forhold hos kjøper og hvilke forventninger kjøper hadde. Er formålet med kjøpet vesentlig forfeilet vil dette være et sentralt moment.
  • Størrelsen på det objektive avviket – Utgjør mangelen en stor prosent av bilens verdi? 
  • Hvor mange feil som foreligger – Dersom det ikke gjelder en stor feil, kan flere småfeil også oppfylle vesentlighetskravet. Selv om feilene isolert ikke regnes som vesentlig kan de samlet sett kvalifiseres til å oppfylle vesentlighetskravet. 
  • Selger kan bebreides for mangelen – Dersom mangelen skyldes forhold på selgers side og selger klart kan bebreides for mangelen. 
  • Tidsmomentet – Har det gått kort tid fra du påberoper deg heving taler dette for at selger ikke har innrettet seg. Har det derimot gått langt tid fra avtaleinngåelsen til du fremmer krav om heving, vil hensynet til selger tillegges større vekt.  
  • Om andre sanksjoner kan gjøres gjeldende – Om det vil være tilstrekkelig å utbedre mangelen eller få et prisavslag taler dette mot heving. Avtaler skal holdes og heving regnes som siste utvei. 

Det kan være verdt å merke seg at terskelen for å heve et kjøp er lavere etter forbrukerkjøpsloven. Har du kjøpt en bil fra en bruktbilforhandler kan du kreve heving med mindre mangelen er uvesentlig

Slik reklamerer du

Foreligger det en mangel og dette utgjør et vesentlig kontraktsbrudd kan du heve kjøpet. For å kunne heve må du reklamere innen rimelig tid. Reklamasjonsfristen begrunnes med at selger har behov for å innrette seg, og derfor skal reklamasjonen fremmes kort tid etter at du har oppdaget mangelen. Du kan lese mer om reklamasjon og reklamasjonsfrister her: Link til artikkel om reklamasjon på bruktbil. 

Trenger du bistand? 

Ønsker du å heve et bruktbilkjøp eller har spørsmål angående mangler og kontraktsbrudd kan vi hjelpe deg. Molteberg Nilsen har et team med lang erfaring på området og har bistått i flere saker om heving av bruktbilkjøp. Ta gjerne kontakt for en kort og uforpliktende samtale! 

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Kjøpsretten omfatter alle kjøp av varer eller tjenester. I bilsaker inngår kjøperen en avtale med selgeren om å overta bilen mot et vederlag. Dersom...

Read More
Heving og prisavslag ved bilkjøp

Heving og prisavslag ved bilkjøp

Har du kjøpt en bil hvor det foreligger en mangel kan du etter loven fremme flere krav mot selger. To av de vanligste kravene er prisavslag og...

Read More
Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Når du kjøper en vare eller tjeneste, er det viktig å forstå forskjellen på garanti og rettigheter etter loven. Mange forbrukere forveksler disse...

Read More