Våre Biladvokater hjelper deg

Reklamere på arbeid utført av verksted – hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der skaden ikke blir tilstrekkelig godt nok reparert. Denne artikkelen skal gi en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du som kjøper har i slike tilfeller. 

Hvilken lov gjelder?

Leverer du som forbruker bilen eller båten til et verksted, er det håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet. Håndverkertjenesteloven er ufravikelig til gunst for forbrukeren. Det betyr at det ikke kan avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven. 

Reklamasjon

En reklamasjon er en melding til selger om at det foreligger en mangel ved bilen, og at du ønsker å gjøre gjeldende krav på grunnlag av dette. En reklamasjon er en forutsetning for at forbrukeren kan fremsette ulike misligholdsbeføyelser overfor verkstedet. Eksempler på slike misligholdsbeføyelser er holde tilbake kjøpesummen, heve hele avtalen og erstatning. Håndverkertjenesteloven har regler om reklamasjon ved forsinkelse og mangler.

Reklamasjonsfrister

Gjelder saken en forsinkelse etter at tjenesten er avsluttet, fastslår håndverkertjenesteloven at forbrukeren taper sin rett til å kreve heving eller erstatning, med mindre han eller hun innen rimelig tid gir underretning til verkstedet om at forsinkelsen påberopes. Forbrukeren taper retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påberopes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde oppdaget mangelen. 

Hva som er innen rimelig tid beror på en konkret vurdering i hvert tilfelle. Forarbeidene til loven viser til at det avgjørende likevel blir om forbruker har reagert så raskt som man må forvente av en lojal forbruker, alle relevante omstendigheter tatt i betraktning.

2 eller 5 års reklamasjonsfrist

Ved mangler må du i tillegg til å reklamere innen rimelig tid etter avsluttet oppdrag, reklamere innen den absolutte reklamasjonsfristen. Ved mangler kan reklamasjon på arbeid på ting senest skje innen 2 år fra avsluttet oppdrag. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt arbeid på fast eiendom, er den absolutte reklamasjonsfristen på 5 år. 

Rettshjelpsdekning

Rettshjelpsdekning er en type forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand i forbindelse med rettslige tvister. Når man har rettshjelpsdekning dekker forsikringen 80 % av kostandene, etter at grunnegenandelen på rundt kr 3000 til kr 5000 er betalt. For å få rettshjelpsdekning er det et vilkår om at det foreligger en tvist. En tvist innebærer at en person har fremsatt krav mot en annen person eller et selskap, og at kravet er bestridt helt eller delvis. Det er tilstrekkelig at det foreligger en uenighet som går ut over å bære preg av en forhandlingssituasjon, og det er ikke krav om at saken går for retten.

Bistand

Trenger du juridisk bistand i sak om reklamasjon mot verkstedet, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg! Våre advokater har lang og bred erfaring i reklamasjonstvister. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak her

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig