2 min read

Når er det inngått en bindende avtale?

Når er det inngått en bindende avtale?
Når er det inngått en bindende avtale?
3:26

En avtale kan inngås på flere ulike måter og er ofte et resultat av en lengre forhandlingsprosess. Det er viktig å være klar over at lovens ordning åpner for at avtaler kan være inngått selv om dette ikke er spesifikt uttrykt partene imellom. Hvorvidt en avtale er inngått må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle  

Formfrihet

Mange er av den oppfatning at det må være signert et dokument for at en avtale skal være bindende. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Ved avtaleinngåelse er det såkalt formfrihet, noe som innebærer at det ikke stilles krav til avtalens utforming. En muntlig avtale kan nemlig være like bindende som en skriftlig. 

Utgangspunktet – Rimelig grunn til å tro at parten har ment å binde seg 

Det enkle utgangspunktet å forholde seg til er at en avtale er inngått når den ene parten har rimelig grunn til å tro at den andre har ment å binde seg, eller hvor det er en berettiget forventning om at det er inngått en avtale. Et slikt utgangspunkt innebærer at en bindende avtale ofte vil foreligge dersom den ene partens atferd gir den andre grunn til å tro at det er inngått en avtale.  I forhandlingssituasjoner kan partene ofte være av ulik oppfatning om hvorvidt det er inngått en avtale eller i hvilken grad det er gitt berettigede forventninger om avtaleinngåelsen. I slike tilfeller må det foretas en konkret helhetsvurdering av situasjonen og de utsagn som er gitt partene imellom. 

Enig om vesentlig punkt 

Gjennom forhandlingene blir partene ofte gradvis enig om avtalens innhold. Er partene enige om punkter som er av vesentlig betydning taler dette for at en bindende avtale er inngått. Punkter som er vesentlig, kan være:

  • Enighet rundt realytelsen – For at det skal være inngått en bindende avtale kreves det klar enighet om avtaleobjektet og hvilken ytelse eller vare som skal leveres. 
  • Pris – Hva prisen for varen eller ytelsen skal være er et svært viktig punkt. Dersom det er oppnådd enighet rundt pris indikerer dette at partene har kommet godt på vei i forhandlingene.
  • Oppfyllelsestidspunktet – I mange avtaler vil tidspunktet for avtalens oppfyllelse være sentralt. Dette kan være tidspunktet for avtalens gjennomførelse, levering eller overtakelse. Er det enighet rundt varen eller ytelsens oppfyllelsestidspunkt og dette fremstår som viktig for parten vil dette være et sentralt moment for at avtalen er inngått. 
  • Partenes etterfølgende atferd – Dette dreier seg om hvordan partene har opptrådt i etterkant eller om partene har innrettet seg som at en avtale er inngått. Opptrer partene som at avtalen er inngått vil dette være et viktig moment. 
  • Partenes forhistorie – Partenes forutsetninger og hvorvidt det er inngått tidligere avtaler mellom partene er også sentralt. Har partene hatt et langvarig forretningsforhold hvor det tidligere er inngått avtaler vil dette kunne være et moment av betydning. 

Er partene etter en helhetsvurdering enig om samtlige av de nevnte punktene taler dette i stor grad for at det foreligger en bindende avtale. 

Trenger du bistand? 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har lang erfaring innen kontraktsrett og tilbyr et team som kan bistå deg i spørsmål knyttet til bindende avtaler, forhandlinger, kontraktsjekk og opprettelse av kontrakter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale 

Leasing av bil

Leasing av bil

Hva er leasing? Dersom du ikke ønsker å kjøpe en helt ny bil er et alternativ å lease. Leasing er en avtale om leie av bil over en nærmere bestemt...

Read More
Bil solgt som den er

Bil solgt som den er

Hver dag kjøpes og selges biler med såkalte «as-is»-klausuler eller også omtalt som «solgt som den er»-forbehold. Hva betyr det at bilen er «solgt...

Read More
Angrerett ved kjøp av bruktbil

Angrerett ved kjøp av bruktbil

Har du bestilt bil fra en forhandler som opptrer som næringsdrivende, gir forbrukerkjøpsloven deg rett til å avbestille kjøpet frem til levering...

Read More